Sitemap Contact
Sitemap Contact
zoeken

Veel gestelde vragen. 

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen.
Wanneer u klikt op een vraag krijgt u eerst een kort antwoord op deze vraag.
Waar mogelijk geven we u ook graag nog meer informatie.
Indien u deze informatie wenst, klikt u op ‘meer weten’ aan het einde van het korte antwoord. 

Nog vragen of graag nog meer informatie?
Contacteer dan uw huisvestingsmaatschappij. Zij helpen u verder.

Wat staat er in het huurcontract? 

Uw huurcontract bestaat uit de ingevulde versie van de typehuurovereenkomst, samen met het reglement van inwendige orde en eventueel andere bijlagen.

Het reglement van inwendige orde vermeldt bijkomende rechten, plichten en afspraken.

Het reglement van inwendige orde 

Het reglement van inwendige orde van de KBM kan u hier raadplegen.

Wat gebeurt er bij de ondertekening van mijn huurcontract? 

U heeft een woning aangeboden gekregen en het aanbod aanvaard.

Na de controle op de toewijzingsvoorwaarden, wordt u uitgenodigd om het huurcontract te tekenen.

 

OPGELET: Vanaf 1/11/2017 moeten nieuwe huurders één jaar nadat zij huurder zijn geworden over een basistaalvaardigheid Nederlands beschikken. Indien men niet beschikt over dit niveau kan men contact opnemen met de organisaties die het Vlaamse integratie- en inburgeringsniveau uitvoeren.

Hoeveel bedraagt de huurwaarborg en hoe betaal ik deze? 

Er zijn verschillende manieren van betaling mogelijk. De huurwaarborg moet betaald worden vóór het moment van overhandiging van de sleutels. Het bedrag van de waarborg wordt bepaald door de Vlaamse Overheid. Voor 2017 bedraagt de huurwaarborg maximum 953 euro.

Waarvoor moet ik mij verzekeren als huurder?  

Uw huisvestingsmaatschappij sluit in uw plaats voor het gebouw een brandverzekering af, die u als huurder beschermt en ook ‘derden’ beschermt die eventueel door hetzelfde incident schade ondervinden. De kosten worden doorgerekend in uw huurlasten.
U moet zelf een verzekering afsluiten voor uw inboedel en verfraaiingswerken (incl. Burgerlijke Aansprakelijkheid).  Uw huisvestingsmaatschappij geeft u graag de nodige informatie bij de ondertekening van uw huurcontract.
 

Hoe regel ik de overname van water, gas, elektriciteit en kabelTV?  

Bij de ondertekening van het huurcontract of bij de plaatsbeschrijving vult de huisvestingsmaatschappij samen met u alle formulieren voor water, gas en elektriciteit in.

Overname van kabeltelevisie dient u zelf te regelen. Contacteer uw kabelmaatschappij.

Wat moet ik wanneer betalen?  

Sommige betalingen dienen te gebeuren vóór de ondertekening. Andere betalingen kunnen afgerekend worden bij het tekenen van het huurcontract. Laat u hierover goed informeren. Neem op voorhand contact op met uw huisvestingsmaatschappij.

De huurwaarborg en de eerste maand huur: meestal te betalen voor het moment van overhandiging van de sleutels.

Kosten plaatsbeschrijving: contacteer uw huisvestingsmaatschappij voor meer info
Maandelijkse huur: vòòr de 10de van de maand waarop de huur betrekking heeft
 

Wanneer moet ik de huur betalen? 

U betaalt uw huishuur steeds vóór de 10de van elke maand. De betaling gebeurt met vermelding van het OGM-nummer dat u heeft gekregen bij de ondertekening van uw huurcontract.

Dat OGM-nummer (overschrijving met gestructureerde mededeling) vindt u terug op de huurprijsberekening.

Geef aan uw bank een doorlopende opdracht. Dan kan u het betalen van de huur alvast niet vergeten.

Controleer bij een doorlopende opdracht of de huur effectief van de rekening is afgegaan. Zo vermijdt u problemen.

Denkt u er ook aan om de bank onmiddellijk te verwittigen wanneer het bedrag van de huur verandert?

Wie is huurder? Welke rechten en plichten hebben de huurders? (Categorie A/B/C) 

Huurders worden ingedeeld in drie groepen:

 • Categorie A: Het gezinshoofd en zijn wettelijke/feitelijke partner die op het moment van het ondertekenen van het huurcontract de woning betrekken.
   
 • Categorie B: 1) De persoon die huwt of wettelijke gaat samenwonen met de oorspronkelijke huurder na de aanvang van de huurovereenkomst. 2) De persoon die minstens twaalf maanden huurder cat. C is en die als partner samenwoont met een huurder cat. A..
    
 • Categorie C: 1) Alle andere meerderjarige personen die bij en na aanvang van de huurovereenkomst gaan samenwonen met de oorspronkelijke huurder. 2) Kinderen die meerderjarig worden. 

Let op: gezien inwonende kinderen huurder worden als ze meerderjarig worden, vallen ze wel onder alle huurderverplichtingen.

Huurders van categorie C kunnen geweigerd worden als:

 • ze niet aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoen (behalve inkomensvoorwaarden);
 • ze al een andere sociale woning hebben gehuurd en daar hun huurdersverplichtingen niet nakwamen;
 • de woning te klein is voor nog een bijkomende persoon.

Mogen mijn kinderen blijven wonen indien mij als huurder (cat. A/B) iets overkomt of wanneer ik als huurder opzeg? 

De laatste dag van de zesde maand die volgt op de datum waarop de verhuurder de opzeg of het overlijden van de laatste huurder cat. A of B heeft vernomen, stopt het huurcontract.
Dit betekent dat indien er nog een huurder cat. C in de woning overblijft, deze de woning ten laatste 6 maanden na opzeg of na het overlijden van de huurder moet verlaten.

Wat gebeurt er na opzeg of na overlijden van de huurder als er nog andere personen in de woning wonen? 

Zie ook het antwoord op de vorige vraag.

De huuropzeg bedraagt drie maanden. Als de huurder naar een woonzorgcentrum of residentiële opvang voor personen met een handicap verhuist, bedraagt de opzegtermijn één maand.

Pas bij het definitief beëindigen van het huurcontract wordt voor de overblijvende huurders een plaatsbeschrijving opgemaakt.
De herstelling van de schade die dan vastgesteld wordt, zal aangerekend worden aan diegenen die als laatste nog huurders waren. De waarborg kan pas worden teruggestort als het volledige huurcontract wordt beëindigd. Indien de schade groter is dan het bedrag dat gedekt is door de waarborg, zal het verschil aangerekend worden.

De huurder die de woning voortijdig verliet is op dat moment geen huurder meer en kan dan ook niet mee aansprakelijk geacht worden voor de schade die dan vastgesteld wordt. Het is aan de huurders om hun vertrekkende medehuurder ter verantwoording te roepen indien deze medeverantwoordelijk is voor de schade.

Als nieuwe huurder word ik uitgenodigd voor een plaatsbeschrijving. Wat is dat en waarom gebeurt dat? 

De plaatsbeschrijving is een officieel document dat door de verschillende partijen ondertekend wordt en deel uitmaakt van het huurcontract.

Bij iedere opzegging en bij ieder begin van een huurcontract, wordt er met u een afspraak gemaakt om de plaatsbeschrijving op te maken. Het is belangrijk dat u deze afspraak stipt opvolgt en dat u op tijd aanwezig bent.

De plaatsbeschrijving is een beschrijving van de toestand van de woning. De toestand van de vloerbekleding, muren, stopcontacten, deuren, kranen, enz... wordt samen met u grondig bekeken en genoteerd.

Dit is van belang bij de eindafrekening en bij de terugbetaling van de waarborg.
De plaatsbeschrijving beschermt u als nieuwe huurder. Voor eventuele schade die al aanwezig is op dat moment en genoteerd wordt op de plaatsbeschrijving, kan u later niet verantwoordelijk worden gesteld.

Hoe wordt mijn huurprijs berekend? 

De huurprijs bestaat uit de huurprijs van de woning en uit de huurlasten.

Klik hier om te zien hoe uw huurprijs wordt berekend.

 

Mag iemand komen bijwonen of inwonen in mijn sociale huurwoning?  

Als u wilt dat er iemand komt bijwonen in uw huurwoning, moet u dit vooraf schriftelijk aanvragen aan uw huisvestingsmaatschappij. De huisvestingsmaatschappij moet aan de hand van wettelijke regels nagaan of de inwoonst kan goedgekeurd worden.

Na schriftelijke goedkeuring door uw huisvestingsmaatschappij wordt de huurprijs herberekend. Het inkomen van de persoon die komt bijwonen, wordt opgeteld bij het gezinsinkomen. Uw nieuwe huurprijs wordt berekend op dit totale inkomen.

Opgelet! Als de huisvestingsmaatschappij vaststelt dat er iemand is komen bijwonen, zonder dat u dit heeft aangevraagd en dus zonder goedkeuring van uw huisvestingsmaatschappij, dan spreekt men over domiciliefraude.
Deze fraude heeft strafsancties en administratieve boetes tot gevolg.
 

Kan mijn huurprijs worden aangepast? 

Ieder jaar wordt uw huurprijs op 1 januari aangepast. Dit gebeurt volgens de wettelijke bepalingen in de sociale huurwet.

Herzieningen of aanpassingen in de loop van het jaar zijn alleen mogelijk in de volgende gevallen:

 1. Veranderingen in uw gezinssamenstelling
 2. Wijzigingen in het inkomen
 3. Wijzigingen in de persoonlijke gezondheidstoestand, erkenning van invaliditeit

1. Verandering in gezinssamenstelling

Uw gezinssamenstelling kan wijzigen door personen die komen inwonen, bijvoorbeeld door huwelijk of samenwonen of door een geboorte.

Uw gezin kan kleiner worden wanneer kinderen of familieleden het huis verlaten of overlijden.
Verwittig dan onmiddellijk de huisvestingsmaatschappij. De huisvestingsmaatschappij helpt u verder indien een huurprijsherziening mogelijk is.

Geboorte van een kind
De geboorte van een kind binnen uw gezin meldt u steeds bij de huisvestingsmaatschappij. Dit heeft pas op 1 januari van het volgende jaar invloed op uw huurprijs.

Huwelijk of samenwonen: een nieuw familielid of partner
U wenst een familielid of partner bij u te laten inwonen? Dit kan na schriftelijke aanvraag bij de huisvestingsmaatschappij. Na controle van de toelatingsvoorwaarden beslist de huisvestingsmaatschappij over de aanvraag.
Het gezinsinkomen verhoogt als de nieuwkomer een inkomen heeft.
Hierdoor moet uw huurprijs herberekend worden. De nieuwe huurprijs geldt dan vanaf de eerste van de maand na de gezinsuitbreiding.

Als u geen goedkeuring krijgt van de huisvestingsmaatschappij en u de persoon toch bij u laat inwonen kan uw huurcontract opgezegd worden en kunt u uit de woning gezet worden.

Vertrek familielid of partner
Wanneer één of meerdere gezinsleden of partners met een inkomen uw gezin verlaten, wordt uw huurprijs herberekend. Meld dit dus tijdig aan de huisvestingsmaatschappij! De huisvestingsmaatschappij vraagt dan een nieuw formulier “gezinssamenstelling” op.
De eerste van de maand na ontvangst van dit document, past de huisvestingsmaatschappij uw huur aan.

Overlijden
Wanneer één van de bewoners overlijdt, stuurt u een overlijdensattest naar de huisvestingsmaatschappij. Dit attest wordt afgeleverd door uw gemeente. Indien het inkomen van de overledene werd verrekend in uw huurprijsberekening, zal een aanpassing van de huurprijs volgen.
De nieuwe huurprijs zal ingaan op de maand na het overlijden.


2. Wijziging van het inkomen - inkomensdaling

Bij een daling van uw inkomen, kan u een vermindering van de huurprijs aanvragen.

Dit kan wanneer het gemiddelde inkomen van de huurder van een woning, berekend over drie opeenvolgende maanden met minstens 20% gedaald is ten opzichte van het inkomen in het referentiejaar.

Bewijs de daling met de nodige documenten (voorbeeld: loonfiches). De huur kan worden herzien vanaf de eerste van de maand na het voorleggen van de bewijsstukken. Om de drie of zes maanden moet u nieuwe bewijzen naar de huisvestingsmaatschappij opsturen. Zo weet de huisvestingsmaatschappij dat de inkomensdaling blijft voortduren.

Indien één van de bewoners met pensioen gaat, past de huisvestingsmaatschappij de huurprijs aan vanaf de eerste van de maand na het inzenden van het bewijs hiervan.

3. Invaliditeit

Indien één van de gezinsleden invalide wordt, meldt u dit zo snel mogelijk aan de huisvestingsmaatschappij. Dit heeft een invloed op de “personen ten laste” en bijgevolg op uw huurprijs. Nadat u de nodige attesten heeft bezorgd, wordt uw huurprijs aangepast vanaf 1 januari van volgend jaar.

Wat als ik problemen heb met de betaling van de huur?  

De huishuur moet betaald worden vóór de 10de van elke maand.

Heeft u tijdelijk financiële moeilijkheden? Neem dan contact op met uw huisvestingsmaatschappij. Samen met u zal ze een afbetalingsplan opstellen of een andere oplossing zoeken.
U kan natuurlijk ook rechtstreeks contact nemen met het OCMW van uw gemeente.

Bij niet-betaling krijgt u een verwittiging.

Opgelet! Geef hier onmiddellijk gevolg aan. Anders zal uw huisvestingsmaatschappij verdere gerechtelijke stappen ondernemen.

Ik wil stoppen met huren. Wat nu? 

U kunt de huur stopzetten op 3 manieren:

 • Door een aangetekende brief te sturen naar de huisvestingsmaatschappij. Deze brief moet ondertekend zijn door alle huurder(s)die het huurcontract hebben ondertekend
 • Via het opzegformulier dat u bij de huisvestingsmaatschappij kunt ondertekenen
 • Via de gerechtsdeurwaarder.

Vermeld in uw brief uw nieuw adres, uw nieuw telefoonnummer en uw bankrekeningnummer. Dat is nodig voor de eventuele terugbetaling van de waarborg.
 

Wat is mijn opzegtermijn? 

De wet verplicht een opzegtermijn van drie maanden. Als u naar een woonzorgcentrum of residentiële opvang voor personen met een handicap verhuist, bedraagt de opzegtermijn één maand.

De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op het moment dat de huisvestingsmaatschappij uw opzeg ontvangen heeft.

Bij overlijden van de langstlevende huurder wordt het huurcontract van rechtswege ontbonden.

Graag meer informatie? Contacteer de huisvestingsmaatschappij. 

Wat gebeurt er na verzending van mijn opzegbrief?  

Na ontvangst van de opzeggingsbrief, zal uw huisvestingsmaatschappij dit ontvangst schriftelijk bevestigen. Uw huisvestingsmaatschappij maakt samen met u een afspraak voor de overhandiging van de sleutels. Een medewerker van de huisvestingsmaatschappij zal dan ter plaatse komen om de toestand van de woning na te gaan (aan de hand van plaatsbeschrijving) en samen met u de meterstanden van de nutsvoorzieningen te noteren.

Sommige huisvestingsmaatschappijen doen (eventueel op aanvraag) voorcontroles voor uit te voeren herstellings- of aanpassingswerken. Dit geeft u de mogelijkheid om zelf de nodige aanpassingen aan de woonst uit te voeren. Contacteer uw huisvestingsmaatschappij hierover.

De overnames van water, gas en elektriciteit worden door de huisvestingsmaatschappij zelf gedaan. Laat deze dus zeker NOOIT afsluiten. Indien dit toch gebeurt, zijn alle kosten voor af- en aansluiten ten laste van u.

U mag nooit de sleutels rechtstreeks aan de nieuwe huurder overhandigen.
Bezorg ze altijd en alleen aan uw huisvestingsmaatschappij.

Indien geen beschadigingen worden vastgesteld die ten laste van u als huurder zijn en er geen achterstallige betalingen zijn, zal uw huisvestingsmaatschappij de waarborg (+ wettelijke intresten) terugstorten op uw rekening.

Waar kan ik terecht met een klacht?  

Indien u denkt dat u benadeeld bent, kan u steeds terecht bij uw huisvestingsmaatschappij voor verdere informatie of om een klacht in te dienen.

Voelt u zich na dit gesprek met uw huisvestingsmaatschappij nog steeds benadeeld, dan kan u met een aangetekende en gemotiveerde brief een beoordeling vragen van de toezichthouder.
U kan zich dan wenden tot het Agentschap WONEN VLAANDEREN Afdeling Inspectie, Havenlaan 88 bus 22 te 1000 Brussel.

U kan zich ook richten tot de Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86 te 1000 Brussel

Ik wil verhuizen naar een andere sociale huurwoning. Wat moet ik doen? 

U stelt zich best zo snel mogelijk kandidaat voor een andere sociale huurwoning. In sommige situaties kan u als huurder voorrang krijgen voor een andere sociale huurwoning.

Klik hier voor meer informatie over de voorrangsregels.

Ik huur een woning, maar deze is niet meer aangepast aan mijn fysieke toestand. Wat moet ik doen? 

Of een woning al dan niet als onaangepast wordt beschouwd, hangt af van uw persoonlijke situatie en van de woning. Deze situatie moet bewezen worden met de nodige medische documenten.

Ik huur een sociale woning, maar deze is te groot of te klein voor mijn gezinssituatie. 

Of een woning te klein of te groot is, wordt bepaald door de rationele bezetting van deze woning. U kunt slechts een woning huren waarvan de oppervlakte en het aantal slaapkamers overeenkomt met de grootte van uw gezin.

Indien u dit wenst, kan u zich kandidaat stellen voor een grotere of kleinere woning. In sommige gevallen krijgt u dan voorrang.

Klik hier voor meer informatie over de voorrangsregels.

Wat moet ik in orde brengen wanneer ik naar een andere woning verhuis?  

Wanneer u verhuist, regelt u volgende zaken:

 • opzeg van het vorige huurcontract
 • bespreken van verhuizers
 • verzamelen van verpakkingsdozen 
 • inlichten van uw bank
 • verwittigen van uw ziekenfond
 • contact nemen met de gemeente voor adreswijziging
 • verwittigen van adreswijziging aan uw postkantoor
 • verwittigen van uw verzekeringsmakelaar
 • afspraak maken met verwarmingstechnicus voor het jaarlijkse onderhoud van boiler of ketel