Wanneer kan mijn huurprijs worden aangepast ?


Uw huurprijs wordt ieder jaar op 1 januari aangepast. Dit gebeurt volgens de wettelijke bepalingen in de sociale huurwet.

Herzieningen of aanpassingen in de loop van het jaar zijn alleen mogelijk in de volgende gevallen:

  • veranderingen in uw gezinssamenstelling;
  • wijzigingen in het inkomen;
  • wijzigingen in de persoonlijke gezondheidstoestand, erkenning van invaliditeit.

Verandering in gezinssamenstelling

Uw gezinssamenstelling kan wijzigen door personen die komen inwonen, bijvoorbeeld door huwelijk of samenwonen of door een geboorte.

Uw gezin kan kleiner worden wanneer kinderen of familieleden het huis verlaten of overlijden.
Verwittig dan onmiddellijk de huisvestingsmaatschappij. De huisvestingsmaatschappij helpt u verder indien een huurprijsherziening mogelijk is.

Geboorte van een kind
De geboorte van een kind binnen uw gezin meldt u steeds bij de huisvestingsmaatschappij. Dit heeft pas op 1 januari van het volgende jaar invloed op uw huurprijs.

Huwelijk of samenwonen
Wil een echtgenoot of wettelijke partner na de start van de huurovereenkomst komen bijwonen dan moet hij samen met de referentiehuurder voldoen aan alle toelatingsvoorwaarden, waaronder de inkomensvoorwaarde. Anders kan de echtgenoot of wettelijke partner niet toetreden. Indien wordt voldaan dan verhoogt het gezinsinkomen als de partner een inkomen heeft. Hierdoor moet uw huurprijs herberekend worden. De nieuwe huurprijs geldt dan vanaf de eerste van de maand na de gezinsuitbreiding

Wil de feitelijke partner na de start van de huurovereenkomst komen bijwonen dan moet hij na één jaar duurzame samenwoonst samen met de referentiehuurder voldoen aan alle toelatingsvoorwaarden, waaronder de inkomensvoorwaarde. Is er niet voldaan, dan moet hij de huurwoning verlaten. De referentiehuurder mag niet toelaten dat zijn partner in de woning blijft wonen.Indien wordt voldaan verhoogt het gezinsinkomen als de partner een inkomen heeft.Hierdoor moet uw huurprijs herberekend worden. De nieuwe huurprijs geldt dan vanaf de eerste van de maand na de gezinsuitbreiding

Een ander gezinslid of bijwoner komt bijwonen
Indien de bijwoner een schriftelijke toestemming tot bijwoning heeft verkregen, verhoogt het gezinsinkomen als de nieuwkomer een inkomen heeft. Hierdoor moet uw huurprijs herberekend worden. De nieuwe huurprijs geldt dan vanaf de eerste van de maand na de gezinsuitbreiding.

Als u geen goedkeuring heb verkregen van de huisvestingsmaatschappij en u de persoon toch bij u laat inwonen kan uw huurcontract opgezegd worden en kunt u uit de woning gezet worden.

Vertrek familielid of partner
Wanneer één of meerdere gezinsleden of partners met een inkomen uw gezin verlaten, wordt uw huurprijs herberekend. Meld dit dus tijdig aan de huisvestingsmaatschappij! De huisvestingsmaatschappij vraagt dan een nieuw formulier “gezinssamenstelling” op.
De eerste van de maand na ontvangst van dit document, past de huisvestingsmaatschappij uw huur aan.

Overlijden
Wanneer één van de bewoners overlijdt, stuurt u een overlijdensattest naar de huisvestingsmaatschappij. Dit attest wordt afgeleverd door uw gemeente. Indien het inkomen van de overledene werd verrekend in uw huurprijsberekening, zal een aanpassing van de huurprijs volgen.
De nieuwe huurprijs zal ingaan op de maand na het overlijden.

Wijziging van het inkomen – inkomensdaling

Bij een daling van uw inkomen, kan u een vermindering van de huurprijs aanvragen.

Dit kan wanneer het gemiddelde inkomen van de huurder van een woning, berekend over drie opeenvolgende maanden met minstens 20% gedaald is ten opzichte van het inkomen in het referentiejaar.

Bewijs de daling met de nodige documenten (voorbeeld: loonfiches). De huur kan worden herzien vanaf de eerste van de maand na het voorleggen van de bewijsstukken. Om de drie of zes maanden moet u nieuwe bewijzen naar de huisvestingsmaatschappij opsturen. Zo weet de huisvestingsmaatschappij dat de inkomensdaling blijft voortduren.

Indien één van de bewoners met pensioen gaat, past de huisvestingsmaatschappij de huurprijs aan vanaf de eerste van de maand na het inzenden van het bewijs hiervan.

Invaliditeit

Indien één van de gezinsleden invalide wordt, meldt u dit zo snel mogelijk aan de huisvestingsmaatschappij. Dit heeft een invloed op de “personen ten laste” en bijgevolg op uw huurprijs. Nadat u de nodige attesten heeft bezorgd, wordt uw huurprijs aangepast vanaf 1 januari van volgend jaar.