Kom ik in aanmerking?


Inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister

Om je in te schrijven voor een woning of om een woning toegewezen te krijgen, moet je ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister in België of ingeschreven zijn op een referentieadres.

Wanneer je staat ingeschreven in het wachtregister kan je je niet inschrijven voor een sociale huurwoning.

Leeftijd

Je kan alleen maar inschrijven als je ouder bent dan 18 jaar.

Er zijn twee uitzonderingen:

 • ben je nog geen 18 jaar, maar woon je begeleid zelfstandig of ga je met begeleiding zelfstandig wonen? Dan kan je wel inschrijven.  Je moet hiervoor wel een bewijs van de dienst die jou begeleidt binnenbrengen;
 • ben je een ontvoogde minderjarige? Dan kan je ook inschrijven. Breng je vonnis mee!

Inkomen

Om ingeschreven te kunnen worden, mag het gezinsinkomen van de kandidaat-huurder (en de gehuwde, wettelijke of feitelijke partner die ook in de sociale woning wil wonen), in het “referentiejaar” een bepaald bedrag niet overschrijden. 

Wanneer de kandidaat zich in 2021 wenst in te schrijven, wordt het gezinsinkomen van 2019 in aanmerking genomen (aanslagjaar 2020).

Concreet betekent dit dat het niet-geïndexeerde gezinsinkomen van 2019 (zoals het op uw aanslagbiljet vermeld staat) niet hoger mag liggen dan:  

 niet-geïndexeerde inkomen van 2019
Alleenstaande zonder persoon ten laste 25.317 euro
Alleenstaande met handicap 27.438 euro
Anderen 37.974 euro
Verhoging per persoon ten laste* 2.123 euro

* Als persoon ten laste worden beschouwd de als ernstig gehandicapt (> 66 %) erkende gezinsleden, de kinderen jonger dan 18 jaar en de andere kinderen waarvoor kinderbijslag wordt uitbetaald. Het gaat hierbij om inwonende kinderen of kinderen die op regelmatige basis bij de ouder verblijven (via verklaring op eer “VERBLIJF OP REGELMATIGE BASIS”).

Is dit aanslagbiljet nog niet beschikbaar dan wordt het gezinsinkomen van 2018 in aanmerking genomen (aanslagjaar 2019). Dit betekent dat het niet-geïndexeerde gezinsinkomen van 2018 (zoals het op uw aanslagbiljet vermeld staat) niet hoger mag liggen dan:

niet-geïndexeerde inkomen van 2018
Alleenstaande zonder persoon ten laste 24.852 euro
Alleenstaande met handicap 26.934 euro
Anderen 37.974 euro
Verhoging per persoon ten laste* 2.123 euro


Als de persoon die zich wil inschrijven, geen referentie-inkomen heeft, neemt de verhuurder het huidige inkomen in aanmerking. Als het referentie-inkomen de vermelde grens overschrijdt, wordt de persoon toch ingeschreven als het huidige inkomen onder die grens ligt.

niet-geïndexeerde inkomen van 2020/2021
Alleenstaande zonder persoon ten laste 25.557 euro
Alleenstaande met handicap 27.698 euro
Anderen 38.335 euro
Verhoging per persoon ten laste* 2.143 euro

Volgende inkomsten worden niet in aanmerking genomen:

 • De inkomsten van meerderjarige kinderen die nog kinderbijslag ontvangen;
 • De inkomsten van gezinsleden die niet mee zullen verhuizen naar de sociale woning.

Eigendom

De persoon kan maar worden ingeschreven in het register van kandidaat-huurders als hij/zijn en zijn/haar gehuwde, wettelijke of feitelijke partner die ook in de sociale woning gaat wonen:

 • geen woning of perceel, bestemd voor woningbouw, volledig of gedeeltelijk in volle eigendom hebben;
 • geen volledig of gedeeltelijk recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik op een woning of perceel, bestemd
  voor woningbouw hebben;
 • geen woning die of perceel, bestemd voor woningbouw, dat volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal is
  gegeven hebben;
 • geen woning die of perceel, bestemd voor woningbouw, dat ze volledig of gedeeltelijk zelf in vruchtgebruik
  hebben gegeven hebben;

De personen die zich inschrijven, zijn geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap waarin ze zakelijke rechten zoals hierboven vermeld hebben ingebracht.

Uitzonderingen:

 • Je kan wel inschrijven als je de woning of de bouwgrond kosteloos gedeeltelijk in volle eigendom hebt verworven (bv. schenking, erfenis) of een gedeeltelijk recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik van een woning of bouwgrond kosteloos hebt verworven. Deze uitzondering geldt ook als je kosteloos een woning of bouwgrond verwerft waarop een gedeeltelijk recht van erfpacht of opstal geldt;
 • Je kan wel inschrijven als de woning of de bouwgrond die je gedeeltelijk in volle eigendom hebt deel uitmaakt van een huwelijksgemeenschap;
 • Je kan wel worden ingeschreven met eigendom wanneer het gaat om een woning in het Vlaams Gewest:
  • die maximaal 2 maanden voor inschrijving onbewoonbaar of ongeschikt verklaard en moet ontruimd worden en door de kandidaat-huurder bewoond werd op het moment van ongeschikt of onbewoonbaarverklaring;
  • die onaangepast is en bewoond wordt door de kandidaat-huurder met een fysieke handicap;
  • die bewoond wordt door een kandidaat-huurder met een handicap, die ingeschreven is voor een ADL-woning (met andere woorden opgericht gebruik makend van de specifieke subsidies voor projecten inzake het zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap in sociale wijken);
  • die gelegen is in een ruimtelijke bestemmingszone waar wonen niet toegelaten is;
  • waarover de kandidaat-huurder het beheer over zijn woning heeft verloren ten gevolge van een failliet-verklaring;
  • die ontruimd moet worden omwille van sociale huisvestingsdoeleinden;
  • waarover de kandidaat-huurder het beheer is verloren door een collectieve schuldenregeling.

OPGELET: Vanaf 1/11/2017 moeten nieuwe huurders één jaar nadat zij huurder zijn geworden over een basistaalvaardigheid Nederlands beschikken. Beschik je nog niet over deze basistaalvaardigheid Nederlands, dan neem je best contact op met een contactpunt van het Agentschap integratie en inburgering in de buurt.

Beschik je niet over het basisniveau Nederlands na 1 jaar sociaal huren? Dan kan de toezichthouder je een geldboete opleggen en krijg je, indien nodig, een nieuwe termijn waarbinnen je het basisniveau moet behalen.