Wetgeving en privacy

Voor meer informatie over wet- en regelgeving op Vlaams en Provinciaal niveau kan u terecht op de website van de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) en op de website van de provincie Limburg.
Privacy : Wat gebeurt er met uw gegevens?

De sociale huisvestingsmaatschappijen houden informatie bij in lijsten en dossiers. Ze gebruiken de informatie om na te kijken of u recht hebt op iets of om u beter te kunnen helpen. Het is niet de bedoeling dat de organisaties informatie over u opvragen of verspreiden aan personen en bedrijven die geen goede reden hebben om uw informatie te krijgen. Dat is geregeld in een privacywet die u beschermt.

Wilt u weten aan wie de huisvestingsmaatschappijen uw informatie wel mogen doorgeven en waarom? Dan kunt u dit nalezen op de webpagina over privacy binnen de sociale huisvesting.

PRIVACY EN DISCLAIMER 

Disclaimer

GELIEVE DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN.

DOOR U EEN TOEGANG TE VERSCHAFFEN TOT DEZE WEBSITE, DOOR DEZE TE BEZOEKEN OF DOOR ER GEBRUIK VAN TE MAKEN GAAT U AKKOORD MET DE HIERNA VERMELDE ALGEMENE VOORWAARDEN.

GELIEVE U GEEN TOEGANG TOT DEZE WEBSITE TE VERSCHAFFEN, NOCH DEZE TE BEZOEKEN, NOCH GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE OF VAN DE INFORMATIE DIE ER IS OPGENOMEN, INDIEN U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NIET AANVAARDT.  

Uitgever

De uitgever van deze website is:

Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting CVBA  (KBM Beringen)
Violetstraat 15
3580 Beringen

Website-inhoud

De verschillende pagina’s die u raadpleegt op deze website of die u verkrijgt via interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Deze website wordt naar best vermogen op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. De KBM Beringen geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. Bij het vaststellen van onjuistheeid kan u contact opnemen met de KBM Beringen via info@kbmbe.be of 011.24.60.76

De intellectuele eigendomsrechten op de op deze website verstrekte informatie, publicatie en gegevens komen toe aan de KBM Beringen. Gelieve u te onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen van deze informatie, publicaties of gegevens, verboden.

 

Bescherming persoonlijke levenssfeer

In het kader van hun opdracht vragen de VMSW en de sociale huisvestingsmaatschappij KBM Beringen informatie op bij:

  • Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 14/2009 van 1 oktober 2009 + Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012), gegevens over eigendommen in vennootschappen (Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016 en Beraadslaging FO nr. 02/2018 van 11 januari 2018)

    Het rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboorteplaats en datum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, het register waarin ingeschreven en de handelingsbekwaamheid (KB 22 mei 2001 + RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 + RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 + Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 + RR nr. 79/2013 van 11 december 2013 + RR nr. 02/2018 van 21 februari 2018 + RR nr. 34/2018 van 16 mei 2018)

    Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014) en pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 4 oktober 2016)

    Vlaamse Agentschap voor Integratie & Inburgering: gegevens rond inburgering, taalbereidheid (Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012) en taalkennis (Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017)

    Kind en Gezin: gegevens rond handicap kinderen (Beraadslaging nr. 19/018 van 5 februari 2019.)

De persoonsgegevens die ingezameld worden, zullen opgenomen worden in de bestanden van de KBM Beringen, Violetstraat 15 te 3580 Beringen en van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Havenlaan 88 bus 94 te 1000 Brussel. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiënte en correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat)-huurders en kopers mogelijk te maken, om de concrete huur-, of koopvoorwaarden voor een sociale woning vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden worden nageleefd.

Datacan ( Brusselstraat 11 te 1740 Ternat ) fungeert als functionaris gegevensbescherming van de KBM Beringen.

Meer informatie over de privacywet: https://www.vmsw.be/privacy

Alle info is via deze website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Indien in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie wordt gevraagd via de website, worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.